Výzkum umění a kulturních průmyslů
projekt v rámci výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, OP VVV
1. 10. 2017 – 30. 9. 2022

Cíl projektu
Cílem projektu Výzkum umění a kulturních průmyslů je příprava a otevření nového doktorského studijního programu „Media Industry Studies“ zaměřeného na výchovu výzkumných pracovníků a analytiků audiovizuálních průmyslů a výzkum širších ekonomických, legislativních, etických a kulturních aspektů souvisejících s tvorbou, produkcí, distribucí a spotřebou audiovizuálních obsahů, a to se speciálním ohledem na specifika malých mediálních trhů ČR a střední a východní Evropy. Cílem projektu je vytvoření interdisciplinárního programu ve spolupráci s partnery z aplikační sféry a státní správy a partnerskými univerzitami v ČR (UP, UK a MU) a zahraničí, v jehož rámci budou realizovány disertační výzkumné projekty reagující na problémy a otázky audiovizuálního průmyslu a souvisejících odvětví. Páteří programu je kritická analýza mediálních průmyslů, která bude doplněna poznatky a výzkumnými postupy kulturní ekonomie, mediálního práva, aplikované etiky, sociologie medií a mediálních praxí.

Složení projektového týmu
Na přípravě programu se podílejí dr. Jakub Korda, doc. Pavel Zahrádka a dr. Petr Bilík za UP Olomouc; doc. Petr Szczepanik za UK Praha; doc. Jakub Macek a doc. Radim Polčák za MU Brno, Mag. Paul Stepan zastupující Rakouskou společnost pro kulturní ekonomii a kulturní politiku (FOKUS).

Aktivity
Mezi aktivity projektu patří kromě přípravy struktury a personálního zajištění programu organizace metodických workshopů, letní školy a setkání s odborníky na výzkum kulturních a kreativních průmyslů a se zástupci audiovizuálních průmyslů a státní či kulturní správy v ČR a EU. O jednotlivých přednáškách a workshopech otevřených zájemcům z řad akademiků, studentů a profesionálů budeme průběžně informovat na webových stránkách projektu a FB profilu KDFS. Součástí projektu je rovněž příprava kolektivní monografie zabývající se aktuálními problémy audiovizuálních průmyslů v ČR a jejich regulací v souvislosti s digitalizací, koncepcí jednotného digitálního trhu a proměnami spotřebního chování. Editory publikace jsou Pavel Zahrádka, Petr Szczepanik, Paul Stepan a Jakub Macek. Předpokládané datum otevření studijního programu je září 2021.