ORGANIZACI A ADMINISTRACI ZAHRANIČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ FF UP MÁ NA STAROSTI:

1. ODDĚLENÍ PRO ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková
fakultní referentka pro zahraniční záležitosti
,  tel. 585 633 014
Děkanát FF UP, Kateřinská 17, dveře č. 4.07

ZO FF VŠEOBECNĚ ZAJIŠŤUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI:

  • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
  • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
  • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
  • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
  • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
  • bližší informace na WEBU FF UP V SEKCI ZAHRANIČNÍ VZTAHY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, aby studentovi mohly být po ukončení mobility uznány zahraniční kredity. Proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: , (Děkanát FF UP, Zahraniční oddělení – viz výše).

Směrnice děkana FF UP o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

 2. AGENDU ERASMUS+ ZAJIŠŤUJE

 Oddělení mezinárodních vztahů
e-mail , tel. 585 631 041
Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc
www.iro.upol.cz
FACEBOOK: International Relations UP
Dokumenty pro studenty

 3. KATEDRA

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí. Koordinátoři pro zahraničí za Katedru divadelních a filmových studií:

DIVADELNÍ SEKCE
Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.
jitka.pavlisova@upol.cz, místnost 232

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

FILMOVÁ A TELEVIZNÍ SEKCE
Mgr. Milan Hain, Ph.D.
milan.hain@upol.cz, místnost 231

_DSC_2180