ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE – AKADEMICKÝ ROK 2017/18

V níže uvedeném soupisu naleznete přehled nabízených témat a již zadaných bakalářských a diplomových prací jednotlivých pedagogů pro tento akademický rok. Pokud u tématu není uvedeno jméno studenta/studentky, téma je stále k dispozici a je možné si jej u daného pedagoga zadat. Mějte prosím na paměti, že každý pedagog má omezenou kapacitu vedených prací a při převisu zájmu vás má právo odkázat na jiné potenciální vedoucí práce, kteří ještě nemají naplněnou kapacitu. Obecný limit je cca 10 diplomových prací na pedagoga s celým pracovním úvazkem na akademický rok (tedy BC i MGR). Můžete přijmout nabízené téma, stejně tak můžete navrhnout pedagogovi své vlastní téma odpovídající vaší profilaci a odborným zájmům (tento proces zabere více času). Součástí procesu zadání diplomové práce je iniciační konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, pokud bude téma schváleno, budete vyzváni k sepsání půl až jednostránkového „projektu”. Po odsouhlasení je vaší povinností vložit schválené zadání do IS STAG (magisterských prací do 8. 12. 2017, bakalářských prací do 18. 5. 2018), exportovat záznam a vytisknout ho ve třech kopiích, nechat podepsat vedoucím diplomové práce a předat na sekretariát. Nedodržení termínů zadání práce znamená roční prodloužení studia!

DIVADLO

Mgr. Martin Bernátek, Ph.D.

Magisterská DP

Forma „live cinema“ a situace promítání jako teatrologický problém

Způsoby etablování intermediálních koncepcí divadla

Teorie divadla ve studijních plánech uměleckých škol

Současné tendence výzkumu divadelního publika

Kulturní materialismus a divadelní věda

Práce z oblasti metodologie a teorie divadla a divadelního provoz (domluva s pedagogem)

Bakalářská DP

Yorick: divadelní časopis věcné zuřivosti: geneze, profil, témata, osobnosti, organizace

České inscenace her Helmuta Kajzara

Olga Srbová jako divadelní kritička

Recepce Eriky Fischer-Lichte v českém myšlení o divadle

Diskuse o psaní dějin českého divadla po roce 1989

Divadelní estrády v pražském kině Světozor v 50. letech 20. století

Polyekrany v československém divadle a výstavnictví v 60. letech 20. století.

Kombinace divadelního a kino provozu ve vybraných divadlech a kinech (historická práce)

Rozbor veřejných akcentací z hlediska teorie akcentace scénických událostí

Prof. Doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

Magisterská DP

Aktuálnost čechovovské dramaturgie na současných českých a moravských jevištích

Tematický prostor současného dokumentárního divadla a dramatu

DIVADELNÍ REŽISÉŘI NA MORAVSKÝCH SCÉNÁCH V OBDOBÍ NORMALIZACE. Možnost výběru z osobností režisérů, kteří v druhé polovině 20. století letech působili na moravských scénách (např. režisér Jiří Fréhar a jeho inscenace v 70. letech, Jan Burian a jeho působení v 80. letech). Práce mapující inscenační tvorbu v oblastních divadlech v období normalizace, založená na studiu pramenů.

OSTRAVŠTÍ DIVADELNÍ REŽISÉŘI – Možnost volby konkrétního režiséra a zachycení jeho tvorby v posledních sezonách – Ivan Krejčí (Komorní scéna Aréna), Janusz Klimsza, Peter Gábor (Národní divadlo moravskoslezské), Martin František, Janka Ryšánek Schmiedtová (Divadlo Petra Bezruče). Práce bude směřovat k charakterizaci režijního stylu vybrané osobnosti a k zařazení jeho současné tvorby do širšího kontextu.

OBLASTNÍ DIVADLA A JEJICH VÝVOJ PO ROCE 1989. Možnost zvolit si jedno z profesionálních divadel a zaměřit se v rámci jeho činoherní produkce na vysledování postupných proměn dramaturgie a inscenačního stylu.

ČESKÁ DIVADELNÍ KRITIKA V OBDOBÍ NORMALIZACE A JEJÍ STRATEGIE.Možnost zúžení tématu na jedno periodikum, případně na konkrétní divadlo.

Bakalářská DP

Přehlídka Setkání/Stretnutie jako průnik českého a slovenského divadla

Slovanský tyjátr Olomouc a jeho poetika

AMATÉRSKÉ DIVADLO PO ROCE 1989 – Na základě konzultace s pedagogem si student volí konkrétní soubor. Práce zaměřená na postižení geneze souboru v dané lokalitě, na vysledování dramaturgické a inscenační linie a jejího zhodnocení v širším divadelním kontextu. Téma založené na heuristickém sběru a vyhodnocení pramenů, případně zhlédnutých inscenacích.

MORAVSKÉ SCÉNY A DIVADELNÍ KRITIKA VE 20. STOLETÍ
Na základě rešerší z dobového odborného, celostátrního či regionálního tisku se práce zaměří na styl divadelní kritiky a její hodnotící kritéria Práci lze zaměřit na osobnost konkrétního divadelního kritika, na konkrétní časovou etapu, nebo na konkrétní divadlo. Příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě

OBLASTNÍ DIVADLA A JEJICH SOUČASNÁ PROFILACE (OSOBNOSTMI, TÉMATY). Na základě domluvy si student zvolí jedno z oblastních divadel (Šumperk, Jihlava, Zlín, Uherské hradiště, aj.) a bude na základě zvolené etapy posledních sezon (3-5) charakterizovat hlavní aspekty profilace zvolené scény (např. osobnost jednoho režiséra, dramaturgie, sebeidentifikační témata).

Obraz historických událostí ve volné trilogii Komorní scény Aréna – inscenace S nadějí, i bez ní; Slyšení; Smíření

Reflexe teoretického myšlení o divadelní kritice po roce 1989

 

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D.

Magisterská DP

TANEČNÍ KONCEPTUALISMUS
Konceptualismus v tanci je poměrně nové, ovšem velmi progresivní a neustále se modifikující směřování v oblasti contemporary dance. Diplomová práce se bude koncentrovat jak na jeho obecné rysy a specifika, tak také na odraz konceptualismu v tvorbě vybraných choreografů a tanečníků (jako jsou Meg Stuart, William Forsythe, Boris Charmatz, Xavier Le Roy, Philipp Gehmacher ad.).

ZÁMECKÁ DIVADLA V 19. STOLETÍ
Historicky laděné téma si klade za cíl pojmenovat význam a charakter zámeckých divadel, která ještě také v průběhu 19. století na jednotlivých rezidencích aktivně fungovala. Na jejich organizaci bude nahlížet optikou obecného celospolečenského kontextu tehdejší doby a pokusí se blíže specifikovat typologii tohoto–co do výzkumu historických divadel–zcela specifického úkazu.

Současný tanec v područí divadelní režie – nový fenomén českého tance?
V posledních letech je v oblasti contemporary dance a pohybové performance často a často velmi úspěšně přizvána ke vzájemné spolupráci mladá generace současné české divadelní režie (Petra Tejnorová, Jiří Havelka ad.), která výrazně přispívá k ojedinělé a inovativní estetice tanečního díla. Cílem diplomové práce bude na vybraných příkladech reflektovat a blíže pojmenovat takto pojatou spolupráci, zejména pak její stěžejní rysy a specifika, která budou názorně demonstrována v analytické části práce, hloubkově se zabývající několika vybranými tanečními díly.

Umělecká tvorba Yael Ronen
Izraelská režisérka Yael Ronen je výraznou posilou současného divadelního světa, zejména německojazyčné provenience, která v procesu koncipování díla (ať již inscenace či divadelního textu) pracuje zcela osobitými, neotřelými postupy. Diplomant/ka se proto ve své práci zaměří na tři nejstěžejnější okruhy autorského tvůrčího procesu Yael Ronen, a sice režie, herectví a text, k nimiž autorka se svým hereckým souborem přistupuje jedinečným inovativním tvůrčím přístupem, podrobí je vzájemné komparaci a v závěru práce tvorbu Yael Ronen rovněž kontextualizuje s fenoménem současného divadelního umění – interkulturalitou.

Až k pramenům…
Diplomant/ka se zaměří na různé formy současného dokumentárního divadla a performance. V centru pozornosti budou aspekty typu: artificiální zpracování dokumentárních materiálů, míra autenticity versus míra umělecké fikce v inscenačním tvaru, stejně jako míra subjektivity tvůrců v přístupu k historické skutečnosti. Magisterská teoreticko-analyticky koncipovaná diplomová práce bude ve svém zkoumání vycházet z nejnovějších poznatků performing history.

Interkulturalita v současném divadle: ne-evropské divadelní formy
Téma magisterské práce se bude obšírněji zabývat nejrůznějšími interkulturálními přesahy v oblasti současného divadla a performance, výchozími pro bádání se stanou pojmy jako národ – identita – multikulturalita. Zvláštní fokus bude směřován na ne-evropské divadelní formy a jejich pronikání do současného západního umění. Možno též zvolit úžeji vymezená témata zabývající se konkrétními osobnostmi a/nebo soubory z Afriky a zemí Blízkého a Středního Východu.
Důležitá znalost světových jazyků (angličtina, francouzština, příp. němčina)!

Divadlo a internet
Téma teoreticky koncipované magisterské diplomové práce cílí na jeden z nejprogresivnějších okruhů současného interdisciplinárního a intermediálního zkoumání divadla. V centru pozornosti stojí vztah kultury, zúženěji divadelního umění, a technologií na prahu 21. století a možnosti re-definice divadla ve virtuálním prostoru.
Důležitá výborná znalost anglického a německého jazyka!

Bakalářská DP

Principy imerzivního divadla v kontextu současného českého divadla

R. W. Fassbinder a jeho divadelní tvorba v letech 1968-1971

Současná dramaturgická profilace DIVADLA NA CUCKY

BOJOVÉ UMĚNÍ JAKO KONSTITUTIVNÍ SOUČÁST DIVADLA
Diplomant ve své práci zmapuje vývoj bojových umění na území Evropy z teoreticko-historického kontextu. Dále se bude zabývat rituálností, performativitou a divadelními znaky, které je možné v bojovém umění vysledovat. Na základě získaných poznatků provede aplikaci na některé současné divadelní produkce vycházející z bojových umění.

POETIKA BRNĚNSKÉHO DIVADLA D’EPOG
Diplomová práce se zaměří na zmapování dnes již více než pětileté existence progresivního a úspěšně se etablujícího brněnského experimentálního divadelního souboru, jenž svou vlastní činnost definuje jako divadelní laboratoř a ve svých performancích nabízí pestrou škálu jejich uměleckého uchopení.

SOUČASNÁ ČESKÁ POLITICKÁ PERFORMANCE
Diplomová práce se bude obšírněji zabývat průzkumem fenoménu politické divadlo, které má dnes především v německojazyčné divadelní oblasti již hluboké ukotvení a jehož optikou je na médium divadla tvůrci i recipienty výhradně nahlíženo. Diplomant se ve své práci zaměří především na český ekvivalent politického divadla, který rezonuje především v současných performancích.

DIVADELNÍ TEXT WOLFRAMA LOTZE SMĚŠNÁ TEMNOTA A JEHO PŘESAZENÍ V REŽISÉRSKÉ DIVADLO DUŠANA DAVIDA PAŘÍZKA
Původně rozhlasový, intertextuálně výrazně koncipovaný divadelní text Směšná temnota uvedl na začátku sezóny 2014/2015 ve vídeňském Akademietheater s kromobyčejným úspěchem Dušan David Pařízek. Diplomant podrobí hloubkové analýze jak literární podobu tohoto textu, tak také (a především) ojedinělé Pařízkovo přesazení Směšné temnoty v inscenační tvar.

Doc. Helena Spurná, Ph.D.

Magisterská DP

PETR WEIGL A JEHO FILMOVÁ VIZE OPERY
Výsostně interdisciplinární práce na rozmezí mezi divadelní vědou, filmologií a muzikologií. Výběr tématu předpokládá, že diplomant bude práci tvořit v součinnosti s odborníkem filmové sekce katedry (viz též úžeji vymezené téma doc. Suchánka „Petr Weigl – Antonín Dvořák: Rusalka (1977)“. Cílem bude charakterizovat Weiglovo chápání hudebně dramatického díla a přiblížit jeho specifickou metodu filmové adaptace klasické opery, příp. baletu či jiných druhů a žánrů hudebního divadla. Diplomant vyjde z dostupných záznamů Weiglových děl na DVD. Metodologii práce opře o studium odborných prací k historii a teorii opery a filmu.

REFLEXE DIVADELNÍ TVORBY E. F. BURIANA V ZAHRANIČÍ
Diplomant zmapuje veškeré možné ohlasy na Burianovu tvorbu v zahraničí, ať už máme na mysli dobové reflexe hostujících představení Burianova Déčka na evropských scénách či např. odborná pojednání o Burianově inscenační práci. Diplomant bude rovněž sledovat Burianův možný vliv na soudobé divadelníky. Téma předpokládá heuristický přístup a jazykové dispozice (alespoň angličtina a němčina). Výhodou je možnost „napojení“ na Prahu (pozůstalost E. F. Buriana je uložena v Památníku národního písemnictví).

Politická angažovanost současné české divadelní tvorby

Horáková, Toufar a Švec – obraz tragických osudů z 50. let v české opeře

Bakalářská DP

„ROMANTICKÁ TRILOGIE“ V REVUÁLNÍ TVORBĚ VOSKOVCE A WERICHA
Student důkladně rozebere tři dramatické texty V+W z let 1930/31 Sever proti Jihu – Don Juan a comp. – Golem, označované jako „romantická trilogie“ pro jejich využití historických reálií, legenda pololegend k evokaci poetické atmosféry dálek a romantického světa fantazie. Cílem bude ukázat specifičnost tohoto cyklu v rámci celkové revuální tvorby jmenované dvojice i jeho fungování v kontextu dobové společensko-politické situace.

„FILMOVÁ“ OPERA TŘI PŘÁNI BOHUSLAVA MARTINŮ A JEJÍ TŘI INSCENAČNÍ PODOBY
Student srovná tři inscenační podoby jedné z nepozoruhodnějších oper dvacátých let, kombinující operní žánr s filmovým médiem (Státní divadlo Brno – 1971, Národní divadlo v Praze – 1990, Národní divadlo moravskoslezské – 2015). Diplomant by se měl snažit postihnout rozdíly mezi jmenovanými inscenacemi z hlediska využití dobových technických vymožeností divadla i filmového média.

JANÁČEK BRNO 2016.
Diplomant se zaměří na analýzu inscenací tří Janáčkových oper, které byly představeny v rámci 5. ročníku mezinárodního hudebního a divadelního festivalu Janáček Brno (Káťa Kabanová, Její pastorkyňa a Z mrtvého domu). V případě tohoto tématu bude vycházet ze záznamů představení. Snahou by mělo být postižení tří zcela rozdílných režijních poetik a přístupů k jevištnímu ztvárnění Janáčkových děl (Robert Carsen, Calixto Bieito, Martin Glaser) na pozadí minulé i současné tradice inscenování Janáčka v domácím prostředí a v zahraničí. Základním východiskem budou zhlédnuté záznamy a recenze a ohlasy na představení. Diplomant použije odbornou literaturu, týkající se skladatelova díla a operně inscenační problematiky včetně fenoménu zv. režijního divadla v jevištní praxi operního divadla.

REALISTICKÉ HUDEBNÍ DIVADLO WALTERA FELSENSTEINA
Interdisciplinární téma na rozhraní hudby, divadla a filmu. Zakladatel berlínské Komické opery Walter Felsenstein (1901-1975) byl světově proslulým operním režisérem, který do dějin divadla vstoupil s fenoménem tzv. realistického hudebního divadla. Diplomant bude na základě režisérových úvah (k dispozici jsou též v českém překladu) a odborné literatury charakterizovat Felsensteinův koncept a poté se pokusí jej zdokumentovat na základě zhlédnutých záznamů
operních představení a filmů, jež v roce 2008 vyšly jako unikátní soubor DVD (k dispozici u vedoucí práce!). Důležité bude zodpovědět na otázku, v čem se vlastně projevil proklamovaný realismus Felsensteinova režijního rukopisu a jaké jsou jeho meze v rámci inscenování opery. U těch záznamů, jež byly pořízeny ve
filmovém studiu, bude muset vzít diplomant v úvahu nutné změny při aplikaci
postupů filmového média, které popíše s pomocí recenzí na původní představení v Komické opeře. Předpokladem zpracování tématu je alespoň pasivní znalost němčiny.

Doc. PhDr. Jiří Štefanides

Magisterská DP

Dějiny ochotnického divadelního souboru. Diplomat(ka) si zvolí některý z ochotnických souborů nejlépe na Moravě nebo ve Slezsku, který má zajímavou historii, dostatek pramenů ke studiu a dosud nebyl prozkoumán. Výsledkem bude heuristicky založená monografická práce.

Bakalářská DP

Divadelní adaptace. Diplomant(ka) si vybere některou z aktuálních divadelních adaptací literární nebo filmové předlohy a provede komparaci. Pořídí dokumentaci aktuální inscenace a zhodnotí umělecký výsledek.

Komparace inscenací. Diplomant(ka) si vybere dvě současné inscenace, které vyšly z téže předlohy, a provede komparaci. Pořídí dokumentaci obou inscenací a zhodnotí umělecké výsledky.

Mgr. Tereza Osmančíková

Bakalářská DP

KLUB PŘÁTEL MODERNÍ KULTURY V MORAVSKÉ OSTRAVĚ (1932–1937)
Klub sdružoval přední ostravské umělce zejména z oblasti divadla a literatury, ale také hudby a výtvarného umění. V prostorách městského divadla a Domu umění realizoval celkem 19 průbojných večerů s avantgardními kořeny reagujících na soudobou neklidnou Evropu (Večer spálených autorů atd.). Práce přinese původní výsledky.

REŽISÉR JAN ŠKODA A JEVIŠTNÍ VÝTVARNÍK JAN SLÁDEK
Setkali se v Národním divadle moravskoslezském v Moravské Ostravě a v meziválečném období spolu vytvořili pozoruhodnou éru činoherního souboru. Jan Sládek se pak stal jedním z předních českých jevištních výtvarníků 20. století. Prameny včetně scénografických návrhů jsou k dispozici. Práce přinese původní výsledky.

Další informace případným zájemcům poskytne doc. Štefanides.

FILM

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Magisterská DP

Zet Molas – Politické předpoklady avantgardy
Cílem diplomové práce je vyhodnocení role Zdeny Smolové v kinematografii a společenském milieu 30. let a dovození, jak byla její tvorba ideově a politicky zakořeněna.

Filmový ústav – Produkční historie
Studie by měla detailně popsat produkční mechanismy společnosti Filmový ústav producentky a autorky Terezy Červenkové.

Aurel Klimt – Tvorba celovečerního animovaného filmu
Práce se zaměří na produkční i tvůrčí specifika tvorby animovaného filmu na příkladu snímku Lajka.

Poslední akční hrdina – Case study
Cílem práce je vysledování zákonitostí přechodu mezi amatérskou a profesionální produkcí na příkladu spojení Jana Haluzy, produkční firmy Radima Procházky a hereckého vstupu Jiřího Mádla.

Bakalářská DP

Každodennost a kino

Analýza diváckých návyků a uváděcí praxe v historii jednotlivých kin v regionech

Současný český film a jeho produkční podmínky

Case study z oblasti produkční praxe aktuální české kinematografie

Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Magisterská DP

„ŠTAFETOVÁ NARACE“ VE FILMU. Filmy jako Slacker (1991), Twenty Bucks (1993) nebo Krvavé housle (1998), případně i jejich předchůdci (Hvězdy na čepicích, Tales of Manhattan ad.); vymezení kategorie za pomoci naratologických pojmů užívaných zejm. Davidem Bordwellem, analýza vybraných filmů.

POETIKA AMERICKÝCH FILMŮ RENÉHO CLAIRA
Studie o hollywoodských filmech francouzského režiséra Reného Claira – Kráska z Nového Orleánsu (The Flame of New Orleans, 1941), Krásná čarodějka (I Married a Witch, 1942), Forever and a Day (pouze jeden segment, 1943), Stalo se zítra (It Happened Tomorrow, 1944) a And Then There Were None (1945). Metodologicky bude práce vycházet z historicko-analytické poetiky filmu Davida Bordwella

Filmová hvězda Joaquin Phoenix

Filmová hvězda Kristen Stewart

Filmová hvězda Emma Watson
Zadáno – Bc. Kateřina Hloušková

Konstrukce postav ve vybraných filmech s Hugem Haasem

Bakalářská DP

Neoformalistická analýza filmu Skrytá vada (Inherent Vice, 2014)

Neoformalistická analýza filmu Portrait of Jennie (1948)

L. A. – Přísně tajné (L.A. Confidential, 1997) – komparace filmu s románovou předlohou Jamese Ellroye

Černá Dahlia (The Black Dahlia, 2006) – komparace filmu s románovou předlohou Jamese Ellroye

Docu-noiry Henryho Hathawaye – stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům; zejména filmy Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948) a Fourteen Hours (1951).

Neoformalistická analýza filmu Dopis třem manželkám (A Letter to Three Wives, 1949)

Doc. Zdeněk Hudec, Ph.D.

Magisterská DP

Sovětská montážní škola v ohlasech prvorepublikového a poválečného filmového tisku (kritická textová analýza).

Filmové myšlení Ivana Stadtruckera (kritická textová analýza)

Poetika nizozemských filmů Paula Verhoevena (poetologická analýza)

Miklós Jancsó v ohlasech angloamerického filmového tisku

Bakalářská DP

Genderové stereotypy v Popelce Walta Disneyho (diskursivní analýza)

Nerealizované projekty S.M. Ejzenštejna (historická analýza)

Křižník Potěmkin S.M. Ejzenštejna v ohlasech československého filmového tisku
(kritická textová analýza)

Kouzelný dům (1939) Otakara Vávry: Psychoanalytická interpretace filmu

Česká „privatizační komedie“ po roce1989: Komparativní tematická analýza

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D.

Magisterská DP

Fenomén mumblecore v americkém nezávislém filmu

Obrazy paměti ve filmech Alana Berlinera

Bakalářská DP

12 let v řetězech v kontextu jižanského filmu

Fenomén tomboyismu v českém filmu – Trápení Karla Kachyni

Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Magisterská DP

Analýza a interpretace reprezentace médií ve filmové tvorbě Davida Finchera /Zodiac (2007), The Social Network (2010), Muži, kteří nenávidí ženy (2011), Gone Girl (2014)/

Studio Ghibli a Hayao Miyazaki jako auteur

Diskursivní proměny postavy Klementa Gottwalda v českém historickém filmu a televizím seriálu

Současné filmové a televizní adaptace klasické opery

Bakalářská DP

Žánrová a narativní analýza filmu Schmidke

Rakouské a německé filmy s tématem česko-německých vztahů v Sudetech

Diskurzivní proměna obrazu Němců v českém filmu po roce 1989

Hudba Jiřího Srnky ve filmech Otokara Vávry

Analýza stylu v budovatelských filmech Otakara Vávry

Prvky artové, parametrické a transmediální narace v Twin Peaks

Surrealistické prvky v tvorbě Davida Jařaba

Subžánr wala kusema v kinematografii Komorských ostrovů

Mgr. Marek Čermák

Bakalářská DP

Vztah mezi tématy a stylem ve filmech Olma Omerzu: neoformalistická analýza režijního stylu.

Mgr. Andrea Schnapková

Bakalářská DP

FOKALIZACE VE SNÍMKU LA CARA OCULTA
Cílem bakalářské práce bude analýza narativní struktury španělského koprodukčního snímku La cara oculta (2011) se zřetelem na klíčovou kategorii fokalizace. Diplomant(ka) bude metodologicky vycházet z moderních naratologických přístupů, které kromě tradiční kategorie fokalizace reflektují i kategorii okularizace a aurikularizace.

Mgr. Jiří Slavík

Bakalářská DP

Současné Rusko ve filmovém a literárním díle Martina Ryšavého. Komparativní analýza.

TELEVIZE A ROZHLAS

Doc. Andrea Hanáčková, Ph.D.

Magisterská DP

Cesta ze dna: Transformace žánru televizní docu-soap do sociálního rozhlasového dokumentu.
Komparační analýza dokumentárního televizního a rozhlasového cyklu, odvysílaného v letech 2015-2016. Snaha rozhlasové producentky Lenky Svobodové adaptovat pro rozhlas televizní docu-soup dala vzniknout unikátní auditivní minisérii. Diplomant na základě osmidílného televizního a čtyřdílného rozhlasového seriálu prozkoumá odlišné pojetí stejného tématu, specifické prostředky obou médií i rozdílné vyznění identických osobních příběhů.

Dokumentární tvorba Aleny Blažejovské
Alena Blažejovská je literární redaktorka, pedagožka JAMU a také dokumentaristka, která se ve své tvorbě orientuje na specifická témata literárních portrétů (I.M.Jirous, I. Blatný, B. Reynek), okrajových společenských jevů (busking, ale i zahrádkaření nebo posedlost sirénami) a východní filozofie (buddhismus). Diplomant její dlouhodobou dokumentární tvorbu zmapuje a v analýzách pojmenuje styl její tvorby.

Rozhlasové městečko a další pořady pro děti a mládež komunitního rádia Proglas
Rádio Proglas přichází jako jediné rádio mimo veřejnoprávního rozhlasu s pravidelným koncepčním vysíláním pro děti a mládež. Rozhlasové městečko je titul netradičního týdeníku, který podobně jako další pořady rozvíjí interaktivitu dětského posluchače a umožňuje seriálovost programové řady. Diplomant zmapuje aktivity rádia Proglas v dané oblasti a metodou příkladové studie nastíní způsob komunikace s dítětem prostřednictvím auditivního média.

Bleskový Audiokabinet
Reflexe ojedinělého cyklu, který byl odvysílán na podzim 2015 na stanici Český rozhlas Vltava. Diplomant provede vstupní analýzu britského cyklu From Fact to Fiction, formátu, kdy autoři během jednoho týdne z publicistických zpráv vytváří krátké fikční útvary pro rozhlas. Hra je v pondělí dramaturgicky zadána, ve středu napsána, v pátek vysílána. Diplomant prozkoumá britský formát, popíše jeho autorské i režijní postupy a komparuje je s českou variantou. Práci lze postavit jako komparaci vybraných titulů (Bc.), nebo jako kompletní analýzu (Mgr.). Nutná dobrá angličtina.

Postupy rozhlasové režie na příkladu režisérů Petra Mančala nebo Natálie Deákové
Diplomant na příkladech konkrétních rozhlasových režisérů popíše principy současné rozhlasové režie. V teoretické části popíše princip analýzy rozhlasové inscenace, v praktické části se zaměří na příkladové studie, v nichž teoretické principy doloží na konkrétních příkladech.

Bakalářská DP

Narativní analýza rozhlasové hry Pescho
Na základě naratologických postupů z filmové vědy (Chatman) a z oboru radio studies (audionaratology) prozkoumá diplomant verbální, zvukové a hudební prostředky, jimiž autor Marek Epstein a režisér Petr Mančal přistoupili k auditivnímu ztvárnění sci-fi prostoru, v němž se za mililitr vody platí diamanty.

Rozhlasový kritik Petr Pavlovský
Diplomant zpracuje celoživotní kritickou práci Petra Pavlovského, který je veřejnosti znám spíše jako teoretik divadla. Výhodou práce je již provedený heuristický sběr materiálu. Diplomant přistoupí k souboru kritik s dobrou znalostí teoretické terminologie v oblasti radio studies a vysleduje vývoj uvažování konkrétního kritika v kontextu vývoje českého rozhlasu od šedesátých let 20. století do současnosti.

Uprchlická krize v reflexi českých rozhlasových dokumentaristů
Od pozdního léta 2015 až do současnosti se rozhlasová dokumentaristika Českého rozhlasu věnuje problematice uprchlické krize. Vzniklo hned několik pozoruhodných reflexí tématu, které zároveň ukazují různorodé možnosti současné nonfikční auditivní tvorby. Diplomant provede dramaturgickou analýzu vybraných dokumentů D. Moravce, D. Kaprálové, T. Rekové, B. Jensen a dalších.

Participační modus v dokumentární tvorbě Ivana Studeného
Ivan Studený se ve své tvorbě věnuje tématům sociálně vyloučených dětí, domácího násilí, předmanželského sexu, transgenderu a mnoha jiným. Pokaždé však uplatňuje výraznou míru autorské účasti v konkrétních situacích, nezřídka intervenuje přímo do života svých sociálních herců. Diplomant prozkoumá tuto autorskou metodu s oporou v terminologii filmového teoretika Billa Nicholse.

Její pastorkyňa a Maryša na současném rozhlasovém jevišti
Adaptace českých klasických titulů jsou pro rozhlasové tvůrce stále aktuální. Po Maryši (2005) nastudoval Český rozhlas nově i Její pastorkyňu (2015). S dobrou znalostí adaptační problematiky komparuje diplomant starší a nové nastudování těchto dvou her s důrazem na posun výrazových prostředků v moderním rozhlase a interpretaci tradičních námětů z venkovského prostředí v současném kulturním a estetickém diskursu.

Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D.

Magisterská DP

Narativní analýza seriálu Pozůstalí (The Leftovers)

Konstrukce hrdiny/antihrdiny v seriálu Legion

Konstrukce fikčního světa ve sci-fi seriálu The Expanse

Analýza programové struktury kanálu Déčko ve vztahu k cílové skupině

Bakalářská DP

Komparativní analýza literární předlohy a TV seriálu Poldark

Konstrukce teen postav v seriálu Skam

Žánrová analýza seriálu Temný kraj

Komparace britské a české verze seriálu Doktor Martin

Kombi ročníková práce

Žánrová analýza vybraného dílu seriálu Policie Modrava

Analýza ženských postav série Detektivové od Nejsvětější Trojice (Případ pro exorcistu, Modré stíny, Pět mrtvých psů)

Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

Magisterská DP

SERIÁLOVÉ POLITICKÉ DRAMA od West Wing po Borgen. Předmětem práce bude žánrová analýza vybraného příkladu či příkladů politického seriálového dramatu. Cílem je vyhodnotit daný materiál z hlediska televizní formy, tedy práce s žánrovými očekáváními, narací a stylem, významovými vrstvami atd.

KOMPARATIVNÍ ANALÝZA SERIÁLU MOST. Předmětem je srovnání a popis adaptačního procesu původní dánsko – švédské verze seriálu a jejího amerického remaku. Cílem bude popsat posun seriálu na úrovni motivů, konstrukce hrdinů, lokální ikonografie, narace apod.

ŽÁNR POPULÁRNĚ – VĚDECKÉHO DOKUMENTU. Rétorika a žánrové konvence vědeckého filmu a televize. Rozbor vybraného příkladu televizního fikčního či faktuálního pořadu, který je příkladem tzv. transmediální narace, kdy se vyprávění či tok informací odehrává na více mediálních platformách najednou.

Bakalářská DP

PROJEVY „COMEDY VERITÉ“ V ČESKÉ TELEVIZNÍ TVORBĚ. Analýza vybraných pořadů vykazujících charakteristiky hybridních komediálně -dokumentárních pořadů, například česká varianta seriálu Kancl, Kancelář Blaník ad.

POSTMODERNÍ SITCOM – BROAD CITY. Motivická, narativní a stylová analýza tří sezón amerického komediálního seriálu Broad City.

ŽÁNROVÁ ANALÝZA FILMU TELEVISE BUDE. Analýza dokudramatu Televise bude se zaměřením na konstrukční mechanismy dokumentární formy a aktuální trendy v oblasti televizního dokudramatu.

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Magisterská/ Bakalářská DP

Výzkum filmové/rozhlasové/divadelní kritiky – konstrukce normativity hodnotícího soudu a analýza estetických sporů – Bc., Mgr.; film, rozhlas/TV, divadlo

Kvalitativní výzkum internetového pirátství v kontextu nástupu audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (Netflix) – Bc., Mgr.; film, TV

Význam principu teritoriality pro fungování obchodních modelů audiovizuálního průmyslu v ČR – Bc., Mgr.; film, TV

Magisterská DP

Etika přístupu ke kulturním obsahům – kritická reflexe geoblokace v rámci audiovizuálního průmyslu – Mgr. – film, TV

Výzkum dopadu strategie Evropské komise pro vytvoření jednotného digitálního trhu na audiovizuální průmysl v ČR – Mgr.; film, TV

Výzkum dopadu autorskoprávního systému v ČR na praxe filmových distributorů – Mgr.; film, TV

Film Europe – případová studie fungování obchodního modelu na domácím (ČR, Slovensko) a zahraničním trhu (Belgie, Nizozemí) – Mgr.; film, TV

LITERATURA A ESTETIKA

Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

Magisterská DP

Vražda Rogera Ackroyda – vztah žánru a narativu. Román Agathy Christie
Vražda Rogera Ackroyda jako předmět teoretického uvažování, postavení románu v dějinách žánru, kritická recepce. Možnosti adekvátního filmového převedení. Narativní analýza adaptace.

Taggart – historie série. Britská detektivní TV série Taggart (1983 – 2011) patřila k nejdéle vysílaným a svého času také k nejpopulárnějším pořadům ve Velké Británii. Práce se zaměří na popsání proměn série v kontextu žánru crime drama.

Žánr „police procedural“ v kontextu české detektivky. Analýza tuzemské podoby detektivního žánru tzv. „policejního procedurálu“ v české knižní, filmové a televizní detektivce. Postižení specifičnosti podoby žánru v podmínkách kultury socialistického bloku

Bakalářská DP

Britská televizní detektivní produkce – Prime Suspect (analýza moderní klasiky britské TV detektivní tvorby)

Britská televizní detektivní produkce – Cracker (postava forenzního psychologa V roli detektiva)

Britská televizní detektivní produkce – Waking the Dead (žánr „historické detektivky“ v době moderních forenzních metod)

Britská televizní detektivní produkce – The Bletchley Circle (detektivní pátrání jako luštění šifer; legenda o Bletchley Park v žánrové produkci)

Britská televizní detektivní produkce – žánr policejního procedurálu v současné britské tvorbě