POSTUP PO OBDRŽENÍ POSUDKŮ BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE

 PRVNÍ TERMÍN OBHAJOBY BP/DP

 1. Student odevzdá BD/DP, přihlásí se na termín obhajoby:
  1. Má dva doporučující posudky, obhajobu vykoná – vyhověl
  2. Má dva doporučující posudky, obhajobu nevykoná – nevyhověl
  3. Má jeden doporučující, jeden nedoporučující posudek, obhajobu vykoná – vyhověl
  4. Má jeden doporučující, jeden nedoporučující posudek, obhajobu nevykoná – nevyhověl
  5. Má jeden doporučující, jeden nedoporučující posudek – může práci vzít zpět, nejpozději však 3 pracovní dny před termínem obhajoby (tohoto práva může student využít pouze jednou) – termín nepropadá – student je katedrou poslán na studijní oddělení k nahlášení stažení práce, na studijním oddělení předloží oba posudky a vyplněný formulář Žádost (Z důvodu nedoporučujícího posudku žádám o stažení práce + název práce, datum, podpis)
  6. Má dva nedoporučující posudky – obhajoba se nekoná, práce je vrácena k přepracování  (a to bez ohledu na to, zda má student splněné studijní povinnosti nebo se na obhajobu vůbec nepřihlásil); ve STAG se zobrazí „Oba posudky nedoporučující, práce vrácena k přepracování“, student má již jen jeden termín obhajoby
  7. Student se bez omluvy obhajoby nezúčastní – termín obhajoby propadá – nevyhověl
  8. Student se ze závažných zdravotních důvodů omluví (nejpozději do 5 dnů od termínu konání obhajoby) – o uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje předseda komise takto:
   1. v případě uznání omluvy termín nepropadá (v tomto případě nemůže student využít termín v září jako opravný)
   2. v případě neuznání omluvy termín propadá
  9. Student BP/DP odevzdá, ale nepřihlásí se na obhajobu – student se přihlásí na obhajobu v následujícím termínu, pak platí a-f viz výše, student obhajuje práci, kterou odevzdal
  10. Student BP/DP neodevzdá, ale přihlásí se na obhajobu – termín studentovi nepropadá, katedra automaticky napíše do Portálu omluven

DRUHÝ TERMÍN OBHAJOBY BP/DP

 1. Student má právo se obhajoby zúčastnit i při dvou nedoporučujících posudcích, pokud u obhajoby neuspěje, je to důvod k ukončení studia.
 2. Pokud má alespoň jeden posudek kladný, může využít možnosti vzít práci zpět – pokud již tohoto práva jednou nevyužil.

TŘETÍ TERMÍN OBHAJOBY SE NEKONÁ