STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (platné od LS 2014/15)

MANUÁL SZZ KE STAŽENÍ [PDF]

 • Studenti, kteří plánují v daném semestru absolvovat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), si musí ve STAG zapsat v době předzápisu její dílčí části, tedy předmět týkající se objahoby diplomové práce (MADP) a státnicové předměty (FV, DV). Zapsání se na předmět je platné pro celý akademický rok, tzn. pokud si zapíšete předmět v zimním semestru, ale z různých důvodů přistoupíte k SZZk až v červnovém termínu, není třeba si předmět znovu přihlašovat. Pozor však na variantu, kdy se chystáte k opravnému termínu v novém akademickém roce, tehdy je třeba si obhajobu či daný státnicový předmět znovu zapsat.
 • Samotné zapsání se na předmět nestačí, tak jako v případě standardní zkoušky se musíte přihlásit i na konkrétní zkouškový termín.  Zveřejnění zkouškových termínů a deadline pro přihlášení je součástí harmonogramu akademického roku, který je k dispozici na webu katedry.
 • V případě nerovnoměrného rozdělení přihlášených na jednotlivé termíny může dojít k dodatečnému vypsání termínů či naopak jejich sloučení. V takovém případě budou příslušní studenti a studentky neprodleně kontaktováni sekretariátem katedry.
 • SZZk, včetně obhajoby diplomové práce (MADP), je možné vykonat pouze v případě, že studentka či student získali všechny předepsané kredity či splnily další podmínky stanovené pro daný studijní rok.
 • V rámci pravidel stanovených katedrou platí, že před přistoupením ke zkouškám z FV a DV je nutné nejprve úspěšně obhájit diplomovou práci. Obhajoby se odehrávají zpravidla týden před teoretickou částí SZZk.
 • Za řádný zkouškový termín je považován lednový a červnový termín, zářijový termín je definován jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze studenti a studentky, kteří absolvovali semestrální studijní pobyt či pracovní stáž (viz studijní řád, směrnice děkana).
 • Zkoušky ze státnicových předmětů DV a FV se nově odehrávají samostatně, v ideálním případě v odstupu jednoho týdne.
 • Studenti jednooboru se přihlašují na zkoušku z divadelní i filmové vědy v rámci jednoho zkouškového období (typicky tedy v červnu), není tedy přípustné přihlásit se například na obhajobu a zkoušku z FV v červnu a na zkoušku z DV v září (viz výše uvedená definice zářijového termínu coby opravného). Je ale přípustné přihlásit se k jednomu z předmětů v červnu a dalšímu předmětu až v lednovém termínu. Připomínáme, že v tom případě je nutné si v rámci příslušného semestru zapsat do IS STAG daný státnicový předmět. V případě prodlužování studia je také možné jeden z předmětů absolvovat v lednovém termínu a následovně v červnovém.
 • Seznam otázek ke zkouškám z FV a DV pro magisterský program je zveřejněný na webu katedry. Zkouška z každého z předmětů sestává ze tří částí – teoretické otázky, historické otázky a analýzy filmu/divadelního představení.
 • Ke státnicím z FV student předkládá seznam 100 zhlédnutých filmů. Korpus filmů zveřejněný na stránkách katedry je závazný jen pro bakalářské státní zkoušky. Ke státnicím z DV student předkládá seznam 100 zhlédnutých divadelních představení.
 • Obhajoba práce i zkoušky z FV a DV jsou známkovány samostatně.
 • K bakalářské práci jsou sepsány dva posudky – posudek vedoucí/ho práce a oponentský posudek.  K obhajobě diplomové práce může student/ka přistoupit v případě, že má alespoň jeden doporučující posudek. V takové případě má ale také právo nejpozději tři dny před termínem obhajoby stáhnout svou práci, aniž ztrácí termín k obhajobě (to může však učinit maximálně jednou).
 • Pokud jsou oba posudky BP/DP záporné, je to chápáno jako neúspěšná obhajoba a práci je tedy nutné přepracovat.  Pokud jsou přesto při opětovném předložení práce posudky nedoporučující, má právo student či studentka obhajobu vykonat. Pokud je ale obhajoba neúšpěšná, je to důvod k ukončení studia.
 • Na úspěšné splnění státnicové zkoušky z FV a DV má student/ka celkem tři pokusy.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY K SZZK – MGR. DIVADELNÍ VĚDA

SEZNAM OTÁZEK MGR. DV KE STAŽENÍ [PDF]

 TEORIE DIVADLA

 1. Vyložte specifičnost divadla jako umění z hlediska časoprostorové determinace divadelního artefaktu. Pohovořte o teorii divadla jako prézentního umění.
 2. Pohovořte o divadle jako performativním a interaktivním umění. Vyznačte, co míníme pojmem „performativní obrat“ a jak chápete tělesnost divadla.
 3. Vyložte pojem antropologie divadla, vymezte některé základní směry zkoumání divadelní antropologie.
 4. Vyložte z teoretického hlediska společné rysy a rozdíly divadla a rozhlasu s důrazem na dramatické žánry.
 5. Vyložte z teoretického hlediska společné rysy a rozdíly divadla a filmu. Pohovořte o problematice divadla v televizi a ve filmu, zamyslete se nad problematikou adaptace.
 6. Charakterizujte předmět, metody a disciplíny divadelní vědy. Pojmenujte průniky s dalšími uměnovědnými disciplínami s důrazem na aktuálně řešené problémy oboru.
 7. Osvětlete současné mediální koncepce divadla a uveďte jejich představitele.
 8. Vyložte problematiku teorie herectví. Uveďte různé koncepce a některé významné teoretické práce.
 9. Vyložte teorii dramatického textu. Uveďte, jak se proměňoval význam dramatického textu v inscenaci a některé teoretické práce k této problematice.
 10. Vyložte teorii divadelního prostoru a uveďte některé koncepce teorie divadelního prostoru a scénografie.
 11. Vyložte současné metody analýzy inscenačního díla.
 12. Pohovořte o strukturalismu a poststrukturalismu v teoretickém myšlení o divadle.
 13. Pohovořte o tendencích v současné teorii divadla. Charakterizujte jednotlivé okruhy zájmů teorie a uveďte některé významné teoretiky.
 14. Osvětlete základní teze teorie teatrality a performativity, doložte je v příkladech a dílech současných světových teatrologů.
 15. Vyložte proměnu dramatu a divadla v období postdramatického divadla.
 16. Pohovořte o tendencích v současné divadelní historiografii, o proměnách metodologických konceptů, o současných výzkumných trendech a jejich institucionálním rámci.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY K SZZK – MGR. FILMOVÁ VĚDA

SEZNAM OTÁZEK MGR. FV KE STAŽENÍ [PDF]

 TEORIE FILMU

 1. Přehledově popište historický vývoj teorie filmu, její základní etapy, proudy a zlomy ve vývoji.
 2. Pojednejte teoretické principy ruského formalismu a jeho pozdější reflexi v teorii filmu.
 3. Jmenujte hlavní představitele sémiotického proudu teorie filmu, spisy, klíčové myšlenky, terminologie, povaha filmového znaku.
 4. Podrobněji rozeberte teoretické okruhy formulované vMetzově práci Imaginární signifikant. Psychoanalýza a film.
 5. Přibližte vývoj feministického proudu teorie filmu z let 1975-1990, který následoval po stěžejní práci Laury Mulveyové o vizuální rozkoši.
 6. Časově zařaďte teorii filmové intertextuality. Jmenujte hlavní představitele/ky, spisy a vysvětlete základní myšlenky
 7. Jmenujte hlavní představitele filmové naratologie a vysvětlete jejich naratologické koncepty včetně terminologie.
 8. Přehledově nastiňte teoretické postuláty francouzské ideologické kritiky zlet 1969- 1973. Soustřeďte se na hlavní představitele, klíčové spisy a myšlenky.
 9. Charakterizujte metodologický vývoj teorie filmové adaptace, jmenujte hlavní představitele a jejich práce
 10. Popište vztahy postmoderní estetiky a teorie filmu v perspektivě filmově teoretického díla Gillese Deleuzeho.
 11. Jmenujte představitele a základní teoretická východiska dokumentaristických škol zabývajících se kategorií „skutečnosti“ (kino-oko, britská škola dokumentu, free cinema, cinéma verité, direct cinema).
 12. Představte základní teoretické přístupy kanimovanému filmu. Jmenujte hlavní představitele, spisy a vysvětlete základní myšlenky.
 13. Časově vymezte vliv kognitivní psychologie na teorii filmu.Jmenujte hlavní představitele, spisy a vysvětlete základní myšlenky.
 14. Z teoretického hlediska vysvětlete vliv sociologických metod využívaných v tzv. nové filmové historii.

SVĚTOVÉ DIVADLO

 1. Proveďte nástin vývoje inscenační praxe v operním divadle od počátků opery jako uměleckého druhu až do současnosti.
 2. Dramatika Antona Pavloviče Čechova ovlivnila podstatně ruské i české divadlo. Popište její význam.
 3. Pohovořte o významu Richarda Wagnera pro vývoj moderního evropského divadla. Zahrňte do svého výkladu divadelníky z období první divadelní reformy, v jejichž tvorbě a myšlení se projevil Wagnerův vliv.
 4. Charakterizujte divadelní program a inscenační experimenty v německém Bauhausu.
 5. Charakterizujte divadelní reformy Adolpha Appii a Edwarda Gordona Craiga?
 6. Zauvažujte o vlivu dramatiky Henrika Ibsena na moderní evropské drama.
 7. Pohovořte o počátcích stylizovaného divadla v Rusku. Doložte jeho postupy na inscenační tvorbě Vsevoloda Mejercholda do roku 1917.
 8. Vyložte, co v německém dramatu a divadle znamenal expresionismus.
 9. Charakterizujte vliv metod Konstantina S. Stanislavského, Bertolta Brechta a Antonina Artauda na herectví 20. století.
 10. Pohovořte o vývoji britského dramatu po druhé světové válce. Zhodnoťte Johna Osborna, Petera Shaffera, Harolda Pintera a dalších význačných autorů v kontextu evropského divadla.
 11. Nastiňte vývoj amerického dramatu v druhé polovině 20. století. Pohovořte o dramatech Tennessee Williamse, Arthura Millera a jejich inscenování na českých scénách.
 12. Charakterizujte divadlo a drama v období padesátých a šedesátých let 20. století v Německu, Švýcarsku a Francii. Pohovořte o dokumentárním, existenciálním, absurdním dramatu, o vrcholných tragikomediích, uveďte dramatiky i některé divadelní tvůrce.
 13. Popište podmínky vzniku off a off-off Broadway divadel a vysvětlete, jak se divadlo profilovalo v politických a společenských otázkách. Doložte své teze na příkladech z inscenační tvorby souboru Living Theatre.
 14. Uveďte divadelní tvorbu Petera Brooka do kontextu vývoje světového divadla druhé poloviny 20. století. Charakterizujte a konkrétními příklady jednotlivá tvůrčí období.
 15. Jedním z polských režisérů, kteří zasáhli do vývoje světového divadla, byl Jerzy Grotowski. Vyložte, v čem spočívala podstata a přínos jeho experimentů a připomeňte kontext polského divadla.
 16. Popište činnost polského souboru Cricot 2 a Tadeusze Kantora a doložte jejich vliv na české divadlo sedmdesátých a osmdesátých let v oblasti happeningu, performance a studiových divadel.
 17. Pohovořte o americkém avantgardním divadle a jeho vlivu na chápání prostoru, práce s loutkou, politické a sociální aspekty divadla (Open Theatre, Performance Group, Bread and Puppet a další). Vyložte přínos teoretika i praktika Richarda Schechnera.
 18. Pohovořte o nástupu postmoderní a postdramatické divadelní tvorby v druhé polovině století. Charakterizujte její znaky, východiska, některé představitele.
 19. Porovnejte divadelní prostor a scénografické postupy v období antiky a středověku.
  Zamyslete se nad jejich vlivem na moderní divadlo 20. století.
 20. Popište vývoj divadelního prostoru a scénografie od renesance do konce baroka. Uveďte některé evropské reformátory divadelního prostoru tohoto období.
 21. Významné změny prodělal divadelní prostor, scénografie a kostýmy v období romantismu a realismu. Vyložte jaké.
 22. Charakterizujte postavení, podoby a funkce dramatického textu a postavení dramatika od antiky po klasicismus.
 23. Vyložte, co je to improvizovaná komedie typů a uveďte příklady z dějin evropského divadla.
 24. Vyložte, kdy, kde a z podnětu jaké význačné osobnosti se začala ustavovat dramaturgie jako svébytná umělecká funkce v rámci divadelní instituce?
 25. Vyložte překladatelskou tradici Shakespearových dramat v českém divadle a zaměřte se na její proměnu v kontextu 20. století. Uveďte některé překladatele a významné inscenace.
 26. Popište počátky a rozvoj oboru divadelní antropologie v kontextu práce Eugenia Barby, Petera Brooka, Jerzy Grotowského a dalších tvůrců.
 27. Jak chápete pojem hraniční, nepravidelné, alternativní divadlo? Najděte příklady tohoto typu divadla ve druhé polovině 20. století v americkém a evropském kontextu.

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SVĚTOVÝ FILM

 1. Charakterizujte vztah technologických předchůdců a následovníků ke kinematografii (fotografie, televize, digitální média).
 2. Popište, jak probíhal nástup zvuku ve světové kinematografii (technologie, způsob natáčení, estetika, žánry).
 3. Přibližte formování institucí uměleckého filmu v období francouzského impresionismu 1918–1929.
 4. Na příkladech konkrétních tvůrců a děl objasněte, jak se projevovala propaganda ve světovém filmu 30. – 50. let.
 5. Charakterizujte základní rysy hollywoodského studiového systému v první polovině století (okolnosti vzniku, produkční a distribuční zvyklosti, vliv na narativní a stylové konvence světové kinematografie).
 6. Surrealistické inspirace v meziválečném experimentálním filmu.
 7. Popište historický vývoj žánru film noir a uveďte jeho hlavní představitele.
 8. Na příkladech konkrétních tvůrců a děl zmapujte proměny westernu po druhé světové válce.
 9. Na díle Douglase Sirka charakterizujte žánr melodramatu v kontextu americké společnosti 50. let a popište jeho ohlasy ve filmech pozdějších tvůrců (Rainer Werner Fassbinder, Todd Haynes).
 10. Ve vztahu k dobovým společenským proměnám popište vývoj amerického filmového a televizního průmyslu v období po druhé světové válce.
 11. Na příkladu tvorby Federica Felliniho popište vývoj italského filmu od neorealismu k modernistickému stylu.
 12. Definujte důvody a změny společensko-politické situace, které vedly k vlně nového sovětského filmu po roce 1956, a uveďte konkrétní příklady tvůrců a děl.
 13. Popište vliv technologických a společenských změn na nástup nových vln v evropském filmu. Zhodnoťte jejich styčné body i základní rozdíly.
 14. Na příkladech významných děl sovětské kinematografie 60. – 80. let popište, jak se vyvíjel obraz druhé světové války.
 15. Popište vývoj zobrazení války ve Vietnamu v americkém filmu 60. – 80. let.
 16. Která období vývoje světové kinematografie jsou příznačná vstupem dokumentaristických metod do hraného filmu a proč?
 17. Vyjmenujte a charakterizujte tvůrce tzv. strukturálního filmu.
 18. Vysvětlete a na konkrétních příkladech doložte vývoj politické kinematografie v Latinské Americe na přelomu 60. a 70. let.
 19. Popište inspirační zdroje a estetická východiska asijských „nových vln“ a 90. let (Hong Kong, Taiwan).
 20. Na konkrétních příkladech charakterizujte průniky současného filmu a televizní seriálové produkce (produkční mechanismy, tvůrci, estetická východiska).

ČESKÉ DIVADLO

 1. Popište cestu českého divadla k realismu a naturalismu. Jmenujte zásadní zahraniční podněty.
 2. Charakterizujte scénografické postupy a uveďte některé období Prozatímního divadla a Národního divadla v Praze do konce 19. století.
 3. Vyložte, jaké místo v české divadelní kultuře 19. století měla česká opera.
 4. Charakterizujte, jak se v českém divadelním kontextu odrazily inspirativní impulzy Moskevského uměleckého divadla Konstantina S. Stanislavského a Maxe Reinhardta. Demonstrujte na tvorbě osobností, které tyto impulzy v českém divadle rozvíjely.
 5. Charakterizujte historickou tradici kabaretního herectví a popište interpretační styl českých kabaretech a avantgardních scénách první poloviny 20. století. Uveďte výrazné herecké osobnosti a jejich tvorbu.
 6. Charakterizujte zahraniční východiska české meziválečné avantgardy. Shrňte význam Jindřicha Honzla jako nejdůležitějšího prostředníka těchto vlivů v českém avantgardním divadle.
 7. Objasněte, jakým způsobem se české divadlo zapojilo do protifašistického boje. Uveďte na konkrétních příkladech z oblasti dramatu a inscenační tvorby.
 8. Charakterizujte českou scénografii první poloviny 20. století a uveďte osobnosti, v jejichž díle se odrážely avantgardní tendence českého divadla.
 9. Představte režijní koncepce v českém divadle druhé poloviny 20. století, charakterizujte jednotlivé proudy v souvislosti s dobovým kontextem i jejich historickými východisky. Ke každému přiřaďte konkrétní tvůrce a jejich tvorbu.
 10. Vysvětlete pojmy autorské a osobnostní herectví v souvislosti s autorskými a studiovými scénami v českém divadle sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Uveďte na příkladech konkrétních osobností.
 11. Vyložte, v čem se lišila dramaturgická praxe v tzv. kamenných divadlech a studiových divadlech v českém divadelním kontextu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Jak rozumíte pojmům nepravidelná dramaturgie a nepravidelný prostor? Demonstrujte na konkrétních příkladech.
 12. Politická satira v dějinách českého divadla 20. století – jako žánrová forma a jako občanský protest v totalitní politické struktuře; přibližte historická východiska, podoby, představitele a jejich osudy.
 13. Charakterizujte žánr muzikálu v českém divadle po roce 1945 do současnosti. Uveďte jeho historická východiska, současné tvůrce a projekty.
 14. Charakterizujte intermediální tendence současného českého divadla, přibližte jejich východiska v historické tradici a představte současné osobnosti a soubory.
 15. Vymezte na pozadí evropského vývoje fenomén tzv. cool dramatiky v českém prostředí devadesátých let 20. století. Doložte na komparaci témat a dramatických textů a uveďte konkrétní tvůrce a díla.
 16. Charakterizujte vývojové tendence české scénografie v druhé polovině 20. století. Demonstrujte na tvorbě konkrétních osobností a divadel.
 17. Charakterizujte proměny české operně inscenační praxe v souvislosti s nástupem postmoderní (činoherní) režie (režisérů) devadesátých let 20. století a demonstrujte na konkrétních příkladech.
 18. Objasněte historickou tradici českého loutkového divadla, charakterizujte jeho vývojové tendence od počátků do první poloviny 20. století, demonstrujte na proměně repertoáru a tvorbě výrazných osobností.
 19. Charakterizujte proměnu českého loutkového divadla od šedesátých. let 20. století, včetně dramaturgie, typu loutek, scénografie a vztahu loutky a animátora/herce. Demonstrujte na příkladu konkrétního souboru a jeho tvorby.
 20. Vysvětlete pojem divadlo třetího druhu a teoreticky vymezte jeho hlavní znaky. Charakterizujte základní tvůrčí postupy v současném českém loutkovém divadle a demonstrujte na příkladu vybraného souboru a jeho tvorby.
 21. Pohovořte o tradici české pantomimy a popište její vývojové trendy od konce druhé světové války; zmiňte důležité představitele. Vymezte pojem nonverbální divadlo a s důrazem na období po roce 1989 popište jeho současné podoby.
 22. Pohovořte o českých divadelních režisérech, kteří se výrazně zapsali v oblasti filmové tvorby.
 23. Nastiňte problematiku divadelních adaptací v českém divadle 20. století.
 24. Charakterizujte počátky českého rozhlasového slovesného vysílání a doložte na příkladu konkrétních osobností a jejich tvorby, jak se postupně formovaly teoretické principy rozhlasové specifičnosti v souvislosti s původní rozhlasovou inscenací.
 25. Charakterizujte období šedesátých let 20. století v rozhlasové dramatické tvorbě a sledujte společné vazby s dobovým vývojem českého divadla, včetně dramatiky a jejích témat. Demonstrujte na konkrétních příkladech rozhlasové dramatické tvorby.
 26. Vymezte specifika rozhlasové tvorby a demonstrujte je na příkladu rozhlasové adaptace dramatického textu. Využijte k charakteristice některých českých rozhlasových tvůrců.
 27. Charakterizujte proměnu české dramatické tvorby po roce 1989 a uveďte, jak ovlivnila inscenační praxi. Konkretizujte na příkladech.
 28. Charakterizujte proměnu české divadelní kultury po roce 1989 z hlediska provozního, uměleckého i společenského. Zaměřte se na proměnu tradičního vnímání divadla a s tím související proměnu divadelní sítě. Pokuste se o typologii současného divadla.

ČESKÝ FILM

 1. Popište žánrový vývoj české kinematografie v meziválečném období. 
 2. Charakterizujte nejvýznamnější tvůrce a díla české kinematografie v období Protektorátu Čechy a Morava.
 3. Jmenujte podstatné tvůrce spojující český meziválečný film s literaturou, divadlem, hudbou či výtvarným uměním.
 4. Analyzujte roli Vlasty Buriana v kulturně politických souvislostech.
 5. Uveďte filmové tituly z let 1948–1956, jejichž výroba či distribuce byla z politických důvodů zdržena či zastavena, a popište, jaký druh nátlaku a proč byl na tvůrce vyvíjen.
 6. Srovnejte tvorbu režisérů nové vlny v období let a v době tzv. normalizace.
 7. Analyzujte tvorbu Alfréda Radoka v závislosti na společensko-politických okolnostech.
 8. Jaké byly cíle a výsledky zestátnění československé kinematografie po roce 1945?
 9. Proveďte periodizaci poválečného českého filmu do roku 1970 a určete zlomové momenty.
 10. Uveďte nejvýraznější režijní osobnosti formující vývoj československé kinematografie po roce 1945.
 11. Analyzujte tvorbu Ladislava Helgeho jako představitele generace 50. a 60. let.
 12. Jmenujte nejvýznamnější filmová díla československé kinematografie z let 1968–1970 a vyložte zvolené tituly.
 13. Charakterizujte metaforickou a veristickou větev české kinematografie 60. let.
 14. Proveďte periodizaci a charakteristiku českého filmového exilu od roku 1938 do roku 1989.
 15. Přibližte tzv. „zlatou éru“ české animace.
 16. Jmenujte úspěšné české tvůrce filmu pro děti a mládež a 60. let.
 17. Vyložte filmařskou metodu Karla Vachka a definujte jeho vliv na český film.
 18. Proveďte analýzu progresivních trendů současné tuzemské filmové produkce.
 19. Popište vývoj českého animovaného filmu po roce 1989.
 20. Analyzujte vliv digitálních technologií ve vývoji tuzemské kinematografie.