STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (platné od LS 2014/15)

MANUÁL SZZ KE STAŽENÍ [PDF]

 • Studenti, kteří plánují v daném semestru absolvovat Státní závěrečnou zkoušku (SZZk), si musí ve STAG zapsat v době předzápisu její dílčí části, tedy předmět týkající se objahoby bakalářské práce (BCDP) a státnicové předměty (FV, DV). Zapsání se na předmět je platné pro celý akademický rok, tzn. pokud si zapíšete předmět v zimním semestru, ale z různých důvodů přistoupíte k SZZk až v červnovém termínu, není třeba si předmět znovu přihlašovat. Pozor však na variantu, kdy se chystáte k opravnému termínu v novém akademickém roce, tehdy je třeba si obhajobu či daný státnicový předmět znovu zapsat.
 • Samotné zapsání se na předmět nestačí, tak jako v případě standardní zkoušky se musíte přihlásit i na konkrétní zkouškový termín.  Zveřejnění zkouškových termínů a deadline pro přihlášení je součástí harmonogramu akademického roku, který je k dispozici na webu katedry.
 • V případě nerovnoměrného rozdělení přihlášených na jednotlivé termíny může dojít k dodatečnému vypsání termínů či naopak jejich sloučení. V takovém případě budou příslušní studenti a studentky neprodleně kontaktováni sekretariátem katedry.
 • SZZk, včetně obhajoby bakalářské práce (BCDP), je možné vykonat pouze v případě, že studentka či student získali všechny předepsané kredity či splnily další podmínky stanovené pro daný studijní rok.
 • V rámci pravidel stanovených katedrou platí, že před přistoupením ke zkouškám z FV a DV je nutné nejprve úspěšně obhájit bakalářskou práci. Obhajoby se odehrávají zpravidla týden před teoretickou částí SZZk.
 • Za řádný zkouškový termín je považován lednový a červnový termín, zářijový termín je definován jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze studenti a studentky, kteří absolvovali semestrální studijní pobyt či pracovní stáž (viz studijní řád, směrnice děkana).
 • Zkoušky ze státnicových předmětů DV a FV se nově odehrávají samostatně, v ideálním případě v odstupu jednoho týdne.
 • Studenti jednooboru se přihlašují na zkoušku z divadelní i filmové vědy v rámci jednoho zkouškového období (typicky tedy v červnu), není tedy přípustné přihlásit se například na obhajobu a zkoušku z FV v červnu a na zkoušku z DV v září (viz výše uvedená definice zářijového termínu coby opravného). Je ale přípustné přihlásit se k jednomu z předmětů v červnu a dalšímu předmětu až v lednovém termínu. Připomínáme, že v tom případě je nutné si v rámci příslušného semestru zapsat do IS STAG daný státnicový předmět. V případě prodlužování studia je také možné jeden z předmětů absolvovat v lednovém termínu a následovně v červnovém.
 • Seznam otázek ke zkouškám z FV a DV pro bakalářský program je zveřejněný na webu katedry. Zkouška z každého z předmětů sestává ze tří částí – teoretické otázky, historické otázky a analýzy filmu/divadelního představení.
 • Ke státnicím z FV student předkládá seznam 50 zhlédnutých filmů. Od akademického roku 2015/16 se k bakalářským SZZk stal povinným Korpus filmů. Ke státnicím z DV student předkládá seznam 50 zhlédnutých divadelních představení.
 • Obhajoba práce i zkoušky z FV a DV jsou známkovány samostatně.
 • K bakalářské práci jsou sepsány dva posudky – posudek vedoucí/ho práce a oponentský posudek.  K obhajobě bakalářské práce může student/ka přistoupit v případě, že má alespoň jeden doporučující posudek. V takové případě má ale také právo nejpozději tři dny před termínem obhajoby stáhnout svou práci, aniž ztrácí termín k obhajobě (to může však učinit maximálně jednou).
 • Pokud jsou oba posudky BP/DP záporné, je to chápáno jako neúspěšná obhajoba a práci je tedy nutné přepracovat.  Pokud jsou přesto při opětovném předložení práce posudky nedoporučující, má právo student či studentka obhajobu vykonat. Pokud je ale obhajoba neúšpěšná, je to důvod k ukončení studia.
 • Na úspěšné splnění státnicové zkoušky z FV a DV má student/ka celkem tři pokusy.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY SZZK – BC. DIVADELNÍ VĚDA

SEZNAM OTÁZEK BC. DV KE STAŽENÍ [PDF]

TEORIE

 1. Charakterizujte divadelní vědu, její předmět, základní, vedlejší a příbuzné disciplíny, problémy a metody, její vznik a vývoj.
 2. Charakterizujte divadelní historiografii, její předmět, členění, problémy a metody. Stručně pojednejte o české divadelní historiografii, jejích hlavních představitelích a dílech.
 3. Charakterizujte divadelní teorii, její předmět, členění, problémy a metody. Představte osobnosti a koncepce české strukturalistické a sémiotické divadelní teorie.
 4. Charakterizujte divadelní kritiku, její předmět, funkce a formy. Vysvětlete, jaké funkce plnila kritika v období formování oboru divadelní věda a popište současnou situaci české divadelní kritiky.
 5. Charakterizujte předměty zájmu antropologie, psychologie a sociologie divadla a jejich užitečnost pro studium divadla a pro teatrologii.
 6. Objasněte pojetí divadla jako média. Jak rozumíte pojmu intermediální divadlo?
 7. Charakterizujte specifické kvality a možnosti využívání i vyjadřování divadelního prostoru. Jak rozumíte pojmu simultánní jeviště?
 8. Objasněte způsoby komunikace divadelního artefaktu. Vyložte základní teze studie Iva Osolsobě Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci.
 9. Jak rozumíte pojmům procesuálnost a prézentnost divadla? Představte základní teze Estetiky performativity Eriky Fischer-Lichte.
 10. Charakterizujte koncept pohybu divadelního znaku Jindřicha Honzla a základní východiska českého divadelního strukturalismu.
 11. Charakterizujte blíže specifika hereckého umění a jeho základních koncepcí. Jmenujte některé teatrology obírající se otázkami herectví?
 12. Charakterizujte blíže specifika dramaturgie jako tvůrčí divadelní disciplíny. Uveďte příklady některých dramaturgů, kteří výrazně ovlivnili podobu divadla, kde působili.
 13. Charakterizujte blíže specifika divadelní režie, její funkce, dílčí úkoly, fáze režisérovy práce. Jak rozumíte pojmu mizanscéna?
 14. Charakterizujte blíže specifika divadelní scénografie, její architektonické, technické a výtvarné funkce. Které význačné české scénografy znáte?
 15. Pojednejte o problematice vnímání, recepce a hodnocení divadelního představení. Co víte o problematice dokumentace inscenace a představení?
 16. Charakterizujte jednotlivé druhy a žánry divadla a objasněte kritéria jejich rozlišování.
 17. Pohovořte o problematice dramatické situace a dramatického konfliktu. Jak různě se tyto pojmy projevují v jednotlivých dramatických žánrech?
 18. Charakterizujte základní rysy, funkce a podoby dramatického textu. Pohovořte, jakým způsobem se klasická dramatická forma proměňovala v průběhu 20. století.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY SZZK – BC. FILMOVÁ VĚDA 

SEZNAM OTÁZEK BC. FV KE STAŽENÍ [PDF]

TEORIE

 1. Popište vývoj teorie filmu v rámci paradigmatického konceptu Francesca Casettiho. Přibližte jednotlivá paradigmata.
 2. Rámcově nastiňte historický vývoj myšlení o filmu do roku 1945 po jednotlivých dekádách.
 3. Popište vztahy francouzské avantgardy a teorie filmu, včetně časového zařazení, představitelů a základních tezí.
 4. Přibližte teoretické názory představitelů sovětské filmové avantgardy, klíčové spisy, myšlenky.
 5. Popište vztahy ruského formalismu a teorie filmu, včetně časového zařazení, představitelů, základních tezí a vlivu ruského formalismu na pozdější teorie filmu.
 6. Historický přehled českého myšlení o filmu od počátků do 60. let dvacátého století. Soustřeďte se na hlavní představitele, klíčové spisy a myšlenky.
 7. Strukturalismus v českém myšlení o filmu. Hlavní představitelé, klíčové spisy, myšlenky.
 8. Charakterizujte předchůdce mimo teorii filmu, časové zařazení a hlavní představitele sémiotického proudu teorie filmu.
 9. Vysvětlete základní termíny filmové sémiotiky, soustřeďte se zejména na povahu filmového znaku a jeho odlišnosti od jazyka jako znakového systému.
 10. Charakterizujte vliv freudovské psychoanalýzy na teorii filmu. Hlavní představitelé, terminologie, klíčové spisy a myšlenky.
 11. Jakým způsobem rozšiřuje psychoanalýza sémiotickou teorii v Metzově práci „Imaginární Psychoanalýza a film“?
 12. Vysvětlete základní teze feministického konceptu Laury Mulveyové a charakterizujte její vliv na vývoj feministického proudu teorie filmu v 80. a 90. letech (představitelky/é a základní teze).
 13. Popište časové zařazení, předchůdce, hlavní představitele a základní teze a termíny filmové naratlogie.
 14. Jmenujte hlavní spisy Davida Bordwella a Seymoura Chatmana z oblasti filmové naratologie a vysvětlete odlišnosti jejich naratologických systémů.
 15. Jmenujte hlavní teoretické spisy Christiana Metze a představitelů Tartuské školy z oblasti filmové sémiotiky a vysvětlete odlišnosti jejich sémiotických přístupů.
 16. Nastiňte teoretické postuláty tzv. nové filmové Soustřeďte se na hlavní představitele, klíčové spisy a vysvětlení metodologické odlišnosti od tradiční filmové historiografie.
 17. Charakterizujte teoretické vymezení dokumentárního filmu podle Billa Nicholse a jeho vztah k hranému filmu.
 18. Vysvětlete koncept televizního toku v jeho původní verzi a rozveďte, jakým způsobem na něj reagovali další teoretici televize. Pomocí tohoto konceptu nastiňte možné fáze historie televizního média.
 19. Jmenujte a vysvětlete hlavní teoretické přístupy k filmovému žánru. Soustřeďte se na klíčové představitele, spisy, myšlenky a jejich odlišnosti.
 20. Vysvětlete specifika naratologických přístupů k televizi zejména s ohledem na principy seriality, koncept narativní komplexity (např. John Ellis, Angela Ndalianis, Jason Mittel).

SVĚTOVÉ DIVADLO

 1. Rozlište jednotlivé vývojové etapy antického divadla, objasněte pojem divadlo-obřad. Charakterizujte antický divadelní prostor, jeho funkce a proměny, vztah prostoru a dalších inscenačních složek.
 2. Charakterizujte vývoj antické komedie a uveďte hlavní představitele. Stručně charakterizujte její vliv na podobu komediálního žánru ve středověku, renesanci a klasicismu.
 3. Charakterizujte vývoj antické tragédie a uveďte hlavní představitele. Stručně charakterizujte její vliv na podobu tragédie v renesanci a klasicismu.
 4. Charakterizujte evropské i české středověké církevní divadlo, jeho žánry a specifičnost divadelního prostoru. Jak rozumíte pojmu mansionový prostor?
 5. Objasněte zdroje a postupy commedie dell‘ arte. Vyjmenujte specifické znaky tohoto divadla a typy postav. Jak rozumíte pojmu lazzi? Pouvažujte ohlasech commedie dell ́arte ve světovém i v českém divadle.
 6. Charakterizujte alžbětinský divadelní prostor a jeho vliv na tvorbu alžbětinských dramatiků. Uveďte hlavní osobnosti z okruhu Shakespearových současníků a charakterizujte jejich tvorbu.
 7. Charakterizujte témata a strukturu Shakespearových komedií a romancí, zařaďte je do kontextu Shakespearovy tvorby, věnujte se vybraným postavám.
 8. Charakterizujte témata a strukturu Shakespearových tragédií a historických her, zařaďte je do kontextu Shakespearovy tvorby, věnujte se vybraným postavám.
 9. Popište vývoj divadelního prostoru, scénografie a jevištní techniky v renesanční a barokní Itálii.
 10. Pohovořte o rozvoji španělského divadla v 16. a 17. století. Charakterizujte základní dramatické oblasti a žánry, vyjmenujte významné dramatiky a jejich stěžejní díla.
 11. Charakterizujte typy divadelního prostoru a scénické postupy ve španělském divadle období „zlatého věku“.
 12. Charakterizujte normy a principy francouzského klasicistního dramatu a doložte na konkrétních dílech.
 13. Charakterizujte pokusy o divadelní reformu v Německu v období osvícenství. Uveďte hlavní reprezentanty a zhodnoťte jejich přínos.
 14. Charakterizujte vývoj evropského romantického dramatu. Uveďte základní znaky romantického dramatu, vymezte dramatické žánry. Jmenujte význačné autory v jednotlivých evropských zemích a charakterizujte jejich nejdůležitější díla.
 15. Charakterizujte program realistického a naturalistického dramatu a divadla. Konkretizujte na tvorbě Meiningenských, Théâtre Libre, Freie Bühne, Independent Theatre a MCH(A)T.
 16. Vyložte vývoj inscenační tvorby Konstantina S. Stanislavského a objasněte jeho metodu herecké tvorby.
 17. Určete hlavní východiska první divadelní reformy a doložte vhodnými příklady (inscenační tvorba, programy a manifesty divadla apod.).
 18. Uveďte nejvýznačnější představitele francouzské divadelní avantgardy, objasněte jejich východiska a divadelní reformy.
 19. Objasněte vývoj divadelního myšlení a inscenační tvorby Vsevoloda E. Mejercholda po Velké říjnové socialistické revoluci. Vysvětlete pojmy jevištní konstruktivismus a biomechanika a doložte uplatnění těchto postupů vMejercholdových inscenacích.
 20. Nastiňte Tairovovy představy o divadle, zejména herectví. Uveďte do kontextu s myšlením a tvorbou dalších reprezentantů ruské divadelní avantgardy a pouvažujte o jejich vlivu na české meziválečné divadlo.
 21. Jaké období charakterizujeme názvem „americké avantgardní divadlo“? Popište nejdůležitější znaky, soubory, důležitá jména i přelomové, normotvorné inscenace.
 22. Významné místo v evropském divadle měl Bertolt Brecht a jeho koncepce epického divadla. Charakterizujte Brechtův divadelní program a objasněte jeho vliv na české divadlo.
 23. Přibližte osobnost a inscenační dílo Maxe Reinhardta. Zhodnoťte přínos tohoto režiséra pro vývoj divadla. Jaký byl jeho vliv na české divadlo?
 24. S kterou osobností je spjato „divadlo krutosti“? Objasněte tento program a jeho vliv na vývoj divadla v druhé polovině 20. století.
 25. Vysvětlete pojem „druhá divadelní reforma“ a uveďte její principy, reprezentativní evropské osobnosti a soubory.
 26. Charakterizujte tendence světové dramatiky v druhé polovině 20. století, zaměřte se na výrazné osobnosti a jejich tvorbu.

SVĚTOVÝ FILM

 1.  Charakterizujte sovětskou filmovou avantgardu na pozadí kuturně společenské situace vSSSR a vyjmenujte inspirační Přibližte tvorbu hlavních představitelů (nejvýznamnější díla, poetika).
 2. Popište začátky filmu vEvropě, jmenujte první produkční společnosti, režisérské osobnosti, popište jejich tvorbu.
 3. Popište začátky filmu vUSA, jmenujte první produkční společnosti, režisérské osobnosti a charakterizujte jejich tvorbu.
 4.  Charakterizujte základní rysy americké filmové grotesky, uveďte nejvýznamnější př Jak se groteska vyvíjela v tvorbě Charlie Chaplina?
 5.  Charakterizujte skandinávskou němou kinematografii, uveďte základní představitele, jejich tvorbu a poetiku.
 6.  Uveďte hlavní znaky německého filmového expresionismu, charakterizujte nejvýznamnější představitele a jejich tvorbu.
 7.  Definujte termín „nová věcnost“ a „kammerspiel“ vněmeckém filmu 20. let. Uveďte základní představitele a popište jejich tvorbu.
 8.  Popište vývoj britského dokumentárního filmu od počátků kinematografie po druhou světovou válku.
 9.  Charakterizujte hlavní znaky a tvorbu vybraných představitelů francouzského impresionismu.
 10.  Charakterizujte vývoj francouzského filmu 30. let. Hlavní představitelé a jejich dílo, proudy, kulturní a estetický kontext.
 11.  Popište studiový systém a produkční model kinematografie klasického Hollywoodu.
 12.  Definujte přínos Orsona Wellese pro vývoj filmového stylu a narace, doložte na konkrétních scénách/filmech.
 13.  Evropští režiséři v americké kinematografii od 10. let do 50. let 20. století. Jmenujte hlavní představitele, objasněte důvody jejich opuštění vlasti a popište jejich přínos americké kinematografii.
 14.  Charakterizujte hlavní znaky italského neorealismu. Uveďte hlavní představitele a popište jejich tvorbu vtomto období.
 15.  Charakterizujte základní žánry v americké kinematografii 40. a 50. let. Zaměřte se na okolnosti jejich vzniku a profilace, popište zlomové okamžiky v jejich vývoji.  U každého žánru uveďte jeho nejvýznamnějšího tvůrce.
 16.  Představte sovětský film po druhé světové válce.  Rozeberte proměny společenského klimatu a jeho vliv na tvorbu filmových režisérů 50. a 60. let.
 17.  Proveďte základní charakteristiku sovětského lyrického a poetického filmu od 60. let. Jmenujte základní díla a tvůrce.
 18.  Charakterizujte klasické období japonské kinematografie. Uveďte hlavní představitele a jejich klíčová díla.
 19.  Charakterizujte francouzskou novou vlnu, základní představitele a jejich tvorbu v 60. letech.
 20.  Charakterizujte hnutí Free Cinema a jeho nejvýraznější představitele.
 21.  Charakterizujte západoněmecký „mladý/nový film“. Představte tvorbu, hlavní představitele, kulturní a společenský kontext.
 22.  Popište vývoj italské kinematografie po neorealismu. Zaměřte se na tvorbu Federica Felliniho, Michelangela Antonioniho a Piera Paola Pasoliniho.
 23.  Definujte a popište japonskou novou vlnu. Představte situaci ve filmovém průmyslu, hlavní představitele a jejich tvorbu.
 24.  Popište okolnosti pádu hollywoodského produkčního modelu a vznik nezávislých produkcí. Uveďte základní tvůrce amerického nezávislého filmu 60. let a přibližte specifika jejich tvorby.
 25.  Charakterizujte tvorbu hlavních představitelů nového Hollywoodu 70. let (styl, žánry, inspirace).
 26.  Popište americký nezávislý film 80. a 90. let, zejména společenský a kulturní kontext, hlavní představitele a jejich tvorbu.
 27.  Polská filmová škola 50. a 60. let.
 28.  Definujte polský film morálního neklidu, zařaďte jej časově, přibližte hlavní představitele a popište sociální a politický kontext jejich tvorby.
 29.  Popište vývoj v maďarské kinematografii druhé poloviny 20. století. Jmenujte hlavní představitele a přibližte tematické a stylistické aspekty jejich tvorby.
 30.  Charakterizujte tvorbu Ingmara Bergmana a zařaďte ji do kontextu evropského poválečného uměleckého filmu.
 31.  Popište francouzské neobaroko a tvorbu jeho základních představitelů.
 32.  Definujte hnutí Dogma 95, jeho základní rysy, představitele, filmy a ohlas.
 33.  Charakterizujte tvorbu hlavních představitelů poválečné španělské kinematografie (Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Luis Buňuel).
 34.  Na příkladu tvorby Carlose Saury, Pedra Almodóvara a Julia Medema popište proměny španělské kinematografie po pádu frankistického režimu.

 ČESKÉ DIVADLO

 1. Pro období od počátků předkřesťanské slovanské pospolitosti až do konce baroka zvolte základní časové mezníky a stručně charakterizujte jimi vymezené etapy vývoje divadla v českých zemích.
 2. Charakterizujte základní společenské funkce divadla v českých zemích ve středověku. Začněte periodizací tohoto období.
 3. Charakterizujte proměnu základních společenských funkcí divadla v českých zemích v období humanismu. Začněte časovým zařazením epochy.
 4. Charakterizujte proměnu základních společenských funkcí divadla v českých zemích v období baroka. Začněte časovým zařazením epochy.
 5.  Zařaďte dva dramatické zlomky Mastičkáře do kontextu české středověké divadelní kultury. Znáte některé české badatele od 19. století do současnosti, kteří se studiem Mastičkáře zabývali?
 6. Popište české lidové barokní divadlo. Zařaďte je časově a charakterizujte sdílené barokní rysy i odlišnosti vůči ostatním formám barokního divadla.
 7.  Pro období od počátků česky hraného profesionálního divadla (1785) do konce 19. století zvolte základní časové mezníky a stručně charakterizujte jimi vymezené etapy vývoje divadla v českých zemích.
 8. Charakterizujte uspořádání divadelního prostoru v humanistickém divadle v českých zemích. Vidíte souvislosti s tehdejším herectvím a se stavem tehdejšího dramatického textu?
 9. Co je to barokní divadelní kukátko? Popište jeho vývoj a souvislosti s tehdejším herectvím, dramatickým textem a společenskými funkcemi divadla.
 10. Jak se projevil nástup osvícenských tendencí v divadle v českých zemích (rakouský kontext)? Popište, co znamená rok 1785, resp. 1786 v dějinách česky hraného divadla.
 11. Vlastenské divadlo i Stavovské (Nostitzovo) divadlo hrála zároveň česky a německy. Zvolte jedno z nich, zařaďte je časově a podejte jeho charakteristiku.
 12.  Josef Kajetán Tyl a Josef Jiří Kolár byly dvě dominantní osobnosti česky hraného romantického divadla 19. století. Pokuste se vyložit, co je spojovalo a co je rozdělovalo.
 13. Vymezte období existence česky hrajících kočovných profesionálních společností. Popište jejich základní funkce v tehdejším divadelním životě, uveďte alespoň tři významné ředitele.
 14. Charakterizujte modernistické a avantgardní umělecké směry od sklonku 19. století do druhé světové války. Objasněte jejich vliv na českou dramatickou tvorbu.
 15. Pohovořte o počátcích moderní české režie. Charakterizujte divadelní program a vývoj inscenační tvorby Jaroslava Kvapila a Karla Hugo Hilara.
 16. Objasněte vznik a počátky Osvobozeného divadla, charakterizujte programovou linii Jiřího Frejky a Jindřicha Honzla.
 17. Charakterizujte linii revuální tvorby V+W v Osvobozeném divadle a charakterizujte jednotlivé vývojové etapy.
 18. Pohovořte o vzniku Burianova „Déčka“ a nastiňte dramaturgicko-inscenační vývoj tohoto divadla. Objasněte podstatu Theatergraphu a uveďte způsob jeho využití v inscenacích Emila Františka Buriana.
 19. Charakterizujte dramaturgický program a inscenační tvorbu v Honzlově Divadélku pro 99.
 20. Charakterizujte vývoj inscenační tvorby Jiřího Frejky v Národním divadle v Praze.
 21. Charakterizujte programovou linii malých scén čtyřicátých let 20. století a jejich význam pro následující vývoj satirického divadla.
 22. Uveďte základní společenské a politické mezníky ve vývoji českého divadla po roce 1945 až do současnosti a jejich odraz v divadelní sféře. Jednotlivé periody stručně charakterizujte.
 23. Charakterizujte význam působení Alfréda Radoka a Otomara Krejči v Národním divadle v druhé polovině padesátých let 20. století.
 24. Jak rozumíte pojmům čechovovská linie a brechtovská linie v kontextu českého divadla padesátých let 20. století? Uveďte konkrétní divadla a osobnosti, s kterými jsou spojeny.
 25. Uveďte inspirační zdroje tzv. hnutí malých jevištních forem, charakterizujte základní rysy, principy tvorby, žánrové formy.
 26. Charakterizujte vznik, vývoj a tvorbu Divadla Na zábradlí, pohovořte o dramaturgii v šedesátých letech 20. století. Jak rozumíte pojmu apelativní divadlo a s kterou osobností jej spojujeme?
 27. Charakterizujte malé činoherní scény šedesátých let s přihlédnutím k dramaturgii a inscenačnímu stylu – Činoherní klub a Divadlo za branou.
 28. Charakterizujte studiová divadla sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, znaky jejich tvorby a osobnosti. Jak rozumíte pojmu nepravidelná dramaturgie?
 29. Charakterizujte proměnu české dramatiky po roce 1989 a přibližte tvorbu
  reprezentativních autorů.
 30. Charakterizujte inscenační tendence v českém divadle po roce 1989 s důrazem na nástup nové generace režisérů. Uveďte příklad režijní osobnosti a věnujte se její tvorbě.

ČESKÝ FILM

 1. Charakterizujte počátky českého filmu v prvních letech 20. století se zaměřením na kinematograf Jana Kříženeckého.
 2.  Analyzujte režijní styl Gustava Machatého.
 3.  Určete hlavní znaky českého poetického filmu v meziválečného a analyzujte je na příkladech.
 4.  Vyjmenujte a charakterizujte nejvýznamnější díla poetického filmu v československé kinematografii po roce 1945.
 5.  Charakterizujte roli Vladislava Vančury ve vývoji národní kinematografie.
 6.  Popište vývoj českého meziválečného filmu se sociální tematikou.
 7.  Jmenujte a analyzujte významná díla české komedie mezi světovými válkami.
 8.  Popište situaci české kinematografie  v období protektorátu.
 9.  Jakou roli sehrál v oblasti kinematografie únorový převrat v roce 1948?
 10.  Na několika příkladech popište vliv politické determinace na podobu konkrétních českých a slovenských filmů vletech 1948-1956.
 11.  Popište vznik poválečných studií a výroben animovaného filmu. Analyzujte příčiny úspěchu českého animovaného filmu ve 40. a 50. letech 20. století.
 12.  V čem byl pro český film přelomový rok 1959? Jmenujte hlavní rysy společensko-kritických snímků z období let 1953-1959 a příslušníky nastupující poválečné režijní generace.
 13.  Rozčleňte a charakterizujte dílo Martina Friče.
 14.  Charakterizujte nástup tzv. „české nové vlny“ v letech 20. století (bez slovenské kinematografie).
 15.  Rozveďte, jakým způsobem česká kinematografie 60. let 20. století komunikovala s literární oblastí. Jmenujte výrazné adaptace literárních děl.
 16.  Vyberte alegorická díla z tvorby režisérů nové vlny československého filmu 60. let. Proč tvůrci volili tento způsob výpovědi?
 17.  Zařaďte do kontextu světového filmu tzv. veristickou větev československé nové vlny.
 18.  Charakterizujte tvorbu Miloše Formana v Československu i v exilu.
 19.  Popište, jakými proměnami prošla tvorba Jana Němce od Démantů noci po současnost.
 20.  Analyzujte feministické inspirace v tvorbě Věry Chytilové.
 21.  Charakterizujte situaci ve slovenském filmu 60. let a popište tvorbu nejvýraznějších představitelů.
 22.  Popište proměny režijního stylu a tematických okruhů ve filmografii Otakara Vávry.
 23.  Charakterizujte filmografii Jána Kadára a Elmara Klose.
 24.  Kriticky vyhodnoťte společnou filmografii Jana Procházky a Karla Kachyni.
 25.  Analyzujte vývoj českého filmu pro děti a mládež, určete nejvýznamnější tituly a charakterizujte jejich přínos.
 26.  Analyzujte filmografii Františka Vláčila, tematiku a styl filmů. Akcentujte především její historickou část.
 27.  Definujte, jakým způsobem se proměnila československá kinematografie po roce 1969.
 28.  Kteří z českých filmařů uspěli po roce 1969 v zahraničním exilu?
 29.  Charakterizujte vývoj českého dokumentu od počátků do roku 1989.
 30.  Popište převažující žánry české kinematografie v a 80. letech 20. století.
 31.  Analyzujte tvorbu Jana Švankmajera v kontextu českého i světového animovaného filmu.
 32.  K jakým změnám došlo v československé/české kinematografii po roce 1989? Popište proměnu institucí filmového průmyslu a státních institucí vztahujících se ke kinematografii.
 33.  Definujte žánrové tendence současné české kinematografie.
 34.  Popište vývoj české dokumentární tvorby od 90. let 20. století do současnosti. Pokuste se o vymezení hlavních linií a určete význačná díla.